Algemene Voorwaarden Studio Lienne BV 

Algemene Voorwaarden
Studio Lienne B.V.
Noordweg 2, 3732 HT De Bilt

e-mail: [email protected]
KvK-nummer: 91508517
BTW-nummer: NL865676094B01

1.    Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. STUDIO LIENNE: gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 2. Koper: de wederpartij van Studio Lienne;
 3. Consument: de koper die als natuurlijke persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met STUDIO LIENNE.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die STUDIO LIENNE ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door STUDIO LIENNE georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en STUDIO LIENNE gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2.    Algemeen

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van STUDIO LIENNE en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen STUDIO LIENNE en koper. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert koper de algemene voorwaarden.

2.2       Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan koper ter beschikking worden gesteld. De tekst wordt ter beschikking gesteld op zodanige manier dat deze door koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, duidelijk worden aangegeven waar koper de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan raadplegen en dat zij op verzoek van koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.    Het aanbod

3.1       Het aanbod is vrijblijvend, tenzij anders in het aanbod is vermeld. STUDIO LIENNE is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.2       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Als STUDIO LIENNE gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. STUDIO LIENNE kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden STUDIO LIENNE niet.

3.3       Elk productaanbod bevat heldere informatie, zodat voor koper duidelijk is welke rechten en verplichtingen zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod.

4.    Overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen STUDIO LIENNE en koper komt tot stand op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  • STUDIO LIENNE bevestigt direct de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod als koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Zolang STUDIO LIENNE de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden.
  • STUDIO LIENNE treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien koper elektronisch kan betalen, zal STUDIO LIENNE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  • STUDIO LIENNE kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, net als van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien STUDIO LIENNE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is STUDIO LIENNE gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

5.    Levering

5.1       STUDIO LIENNE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.

5.2       Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan STUDIO LIENNE kenbaar heeft gemaakt. Als er een verkeerd adres wordt opgegeven, dan zijn de kosten voor het opnieuw verzenden voor rekening van koper.

5.3       Met inachtneming van hetgeen hierover in dit artikel is vermeld, zal STUDIO LIENNE geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan, uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Koper heeft geen recht op een schadevergoeding.

5.4       Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.

5.5       In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal STUDIO LIENNE het bedrag dat koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.6       Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal STUDIO LIENNE zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van STUDIO LIENNE.

5.7       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij STUDIO LIENNE tot het moment van bezorging aan koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.8       Koper ontvangt bij het verzenden een e-mail met de track en trace code. Deze code is bedoeld om de bestelling te volgen. Indien de bestelling als afgeleverd staat bij track en trace, maar koper heeft deze niet ontvangen, dan dient koper direct contact met STUDIO LIENNE op te nemen (binnen 2 werkdagen). In dat geval kan STUDIO LIENNE direct met bezorgdienst een onderzoek starten. Daarna beschouwt STUDIO LIENNE de bestelling als bezorgd.

6.    Bedenktermijn/ herroepingsrecht

6.1       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

6.2       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3       Als de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij voordat hij overgaat tot retourzending, binnen 14 dagen na ontvangst van het product, dit kenbaar te maken aan STUDIO LIENNE. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Koper kan ook eenvoudig gebruik maken van onze retourmodule “returnista”, via deze link: https://studiolienne.returnista.com. Koper kan daar het ordernummer en e-mailadres invullen. 

Nadat kenbaar is gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.5       Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan STUDIO LIENNE heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.6       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal STUDIO LIENNE dit bedrag inclusief betaalde verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door STUDIO LIENNE of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

6.7       Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

6.8       STUDIO LIENNE kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals hieronder omschreven. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien STUDIO LIENNE dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

6.9       Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • Voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
 • Prijzen
  • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

7.2       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

7.3       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien STUDIO LIENNE dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7.5       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is STUDIO LIENNE niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

8.    Betaling

8.1       Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product.

8.2       Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan STUDIO LIENNE te melden.

8.3       In geval van wanbetaling van koper heeft STUDIO LIENNE behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

9.    Conformiteit en garantie
9.1       STUDIO LIENNE staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2       Een door STUDIO LIENNE, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die koper op grond van de overeenkomst tegenover STUDIO LIENNE kan doen gelden.

9.3       Koper zal de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk controleren. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek aan STUDIO LIENNE schriftelijk te worden gemeld.

9.4       De garantietermijn van STUDIO LIENNE komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. STUDIO LIENNE is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door koper en voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

9.5       De garantie geldt niet indien:

 1. koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van STUDIO LIENNE en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

10.    Klachtenregeling

10.1     STUDIO LIENNE beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij STUDIO LIENNE, nadat koper de gebreken heeft geconstateerd.

10.3     Bij STUDIO LIENNE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door STUDIO LIENNE binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4     Een klacht schort de verplichtingen van STUDIO LIENNE niet op, tenzij STUDIO LIENNE schriftelijk anders aangeeft.

10.5     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door STUDIO LIENNE, zal STUDIO LIENNE naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

11.    Overmacht

11.1     Kan STUDIO LIENNE niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is zij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.  

11.2     Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee STUDIO LIENNE ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, pandemie, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, overheidsingrijpen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, alles zowel in het bedrijf van STUDIO LIENNE als bij derden, van wie STUDIO LIENNE de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van STUDIO LIENNE ontstaan. 

11.3     Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan STUDIO LIENNE afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens STUDIO LIENNE voldoen, tenzij zulks aan STUDIO LIENNE te verwijten is. 

11.4     Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet, als gevolg waarvan STUDIO LIENNE niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang STUDIO LIENNE niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.5     Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

12.    Bescherming persoonsgegevens

12.1     Koper geeft door te bestellen toestemming aan STUDIO LIENNE de persoonsgegevens te gebruiken. STUDIO LIENNE gebruikt de gegevens van koper uitsluitend voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De door koper verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van koper niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

12.2     STUDIO LIENNE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies voor koper om van deze lijst te worden verwijderd.

 1. STUDIO LIENNE zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in

overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite www.studiolienne.nl bevat een Privacy & Cookiesbeleid.

13.    Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen STUDIO LIENNE en koper waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien koper woonachtig is in het buitenland.

 1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.